benvingudes i benvinguts a

logo de la Web Parroquial San Pedro


san-pedro.org és l'espai a la xarxa de la comunitat parroquial de Sant Pere Apòstol, per construir comunitat també des d'internet

Contenido
La Torre, el logo de la parroquia

Organigrama

II DOMINGO DE ADVIENTO (C) - DIUMENGE II D'ADVENT (C)

LECTURA PRIMERA

Ba 5, 1-9

Dios mostrará su esplendor sobre ti

LECTURA PRIMERA

Ba 5:1-9

Déu farà que es vegi per tot arreu la teva resplendor

Lectura del profeta Baruc:

Jerusalén, quítate tu ropa de duelo y aflicción, y vístete para siempre el esplendor de la gloria que viene de Dios. Envuélvete en el manto de la justicia que procede de Dios, pon en tu cabeza la diadema de gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu esplendor a todo lo que hay bajo el cielo. Pues tu nombre se llamará de parte de Dios para siempre: «Paz de la Justicia» y «Gloria de la Piedad».

Levántate, Jerusalén, sube a la altura, tiende tu vista hacia el Oriente y ve a tus hijos reunidos desde oriente a occidente, a la voz del Santo, alegres del recuerdo de Dios.

Salieron de ti a pie, llevados por enemigos, pero Dios te los devuelve traídos gloria, como un trono real. Porque ha ordenado Dios que sean rebajados todo monte elevado y los collados eternos, y colmados los valles hasta allanar la tierra, para que Israel marche en seguro bajo la gloria de Dios. Y hasta las selvas y todo árbol aromático darán sombra a Israel por orden de Dios. Porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con la misericordia y la justicia que vienen de él.

Lectura del llibre de Baruc:

Jerusalem, treu-te el vestit de dol i d’aflicció, i engalana’t per sempre amb la glòria de Déu. Vesteix-te amb el mantell de la bondat de Déu, posa`t al front per diadema la glòria de l’Etern. Déu farà que sota el cel es vegi pertot arreu la teva replendor i tindràs per sempre aquest nom, que Déu t’imposarà: Possessió-pacífica-del-bé i Glòria-del-culte-a-Déu. Alça’t, Jerusalem, guaita des del cim cap a l’orient i veuràs com, per ordre del Sant, es reuneixen els teus fills de llevant i de ponent; canten d’alegria recordant l’obra de Déu. Quan van sortir de tu, caminaven escortats d’enemics, però ara Déu te’ls retorna portats gloriosament com en un tron reial. Déu ordena que s’abaixin els turons més alts i les muntanyes perpètues, que s’omplin les fondalades i s’anivelli la terra, perquè Israel camini segur sota la glòria de Déu. Fins els boscos i tots els arbres aromàtics faran ombra a Israel per manament de Déu. Déu conduirà Israel, ple d’alegria, a la llum de la seva glòria, amb aquella bondat i aquell amor que li són propis.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: 3)

SALM RESPONSORIAL

Sal 125:1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 (R.: 3)

R. el Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,

nos parecía soñar;

la boca se nos llenaba de risas,

la lengua entre cantares. R.

Hasta los gentiles decían:

"El Señor ha estado grande con ellos".

El Señor ha estado grande con nosotros,

y estamos alegres. R.

Que el Señor cambie nuestra suerte

como los torrentes del Negueb.

Los que sembraban con lagrimas,

cosechan entre cantares. R.

Al ir, iban llorando,

llevando la semilla,

al volver, vuelven cantando,

trayendo sus gavillas. R.

R. És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre, amb quin goig ho celebrem!.

Quan el Senyor renovà la vida de Sió

ho crèiem un somni;

la nostra boca s’omplí d’alegria,

de crits i de rialles. R.

Els altres pobles es deien: «És magnífic

el que el Senyor fa a favor d’ells.»

És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre,

amb quin goig ho celebrem! R.

Renoveu la nostra vida, Senyor,

com l’aigua renova l’estepa del Nègueb.

Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls,

criden de goig a la sega. R.

Sortien a sembrar tot plorant,

emportant-se la llavor;

i tornaran cantant d’alegria,

duent a coll les seves garbes. R.

SEGUNDA LECTURA

Fl 1, 4-6. 8, 11

Manteneos limpios e irreprochables para el día de Cristo

LECTURA SEGONA

Fl 1:4-6, 8:11

Que arribeu purs i sense entrebancs al dia de Crist

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses:

Rogando siempre y en toda mis oraciones con alegría por todos vosotros a causa de la colaboración que habéis prestado al Evangelio, desde el primer día hasta hoy; firmemente convencido de que, quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el Día de Cristo Jesús.

Pues testigo me es Dios de cuánto os quiero a todos vosotros en el corazón de Cristo Jesús. Y lo que pido en mi oración es que vuestro amor siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y todo discernimiento, llenos de los frutos de justicia que vienen por Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips:

Germans, sempre que prego per vosaltres, la meva oració és plena de goig pensant en tot el que heu contribuït a la causa de l’evangeli des del primer dia fins avui. Estic segur d’una cosa: Déu que ha començat en vosaltres un bon treball, acabarà de dur-lo a terme fins al dia de Jesucrist.

Déu és testimoni de com us enyoro, a tots vosaltres, per l’amor entranyable que us té Jesucrist. I el que jo demano en la pregària és que el vostre amor s’enriqueixi més i més, fins a vessar, ple de coneixement i de finor d’esperit, perquè sapigueu apreciar els valors autèntics i arribeu purs i sense entrebancs al dia de Crist, carregats d’aquells fruits de justícia que donem per Jesucrist, a glòria i lloança de Déu.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Lc 3, 4. 6

VERS ABANS DE L'EVANGELI

Lc 3:4, 6

Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Todos verán la salvación de Dios.

Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí; tothom veurà la salvació de Déu.

EVANGELIO

Lc 3, 1-6

Todos verán la salvación de Dios

EVANGELI

Lc 3:1-6

I tothom veurà la salvació de Déu

Lectura del santo Evangelio según San Lucas:

En el año quince del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea; Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene; en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: Voz que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas; todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se hará recto y las asperezas serán caminos llanos. Y todos verán la salvación de Dios.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc:

L’any quinzè del regnat de l’emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era procurador romà de la Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, Felip, el seu germà ho era d’Iturea i de la regió Traconítida i Lisànies, ho era d’Abilena, durant el pontificat d’Anàs i Caifàs, Joan, fill de Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert, i anà per tota la comarca del Jordà predicant un baptisme de conversió per obtenir el perdó dels pecats.

Complia el que hi ha escrit al llibre del profeta Isaïes: «Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí. S’alçaran les fondalades i s’abaixaran les muntanyes i els turons, la serralada es tornarà una plana, i el terreny escabrós serà una vall, i tothom veurà la salvació de Déu.»

Realizada con software libreRealizada con sistema operativo GNU/LinuxRealizada con sistema operativo GNU/LinuxRealizada con distribución UbuntuRealizada con editor HTML BluefishRealizada con programación web con phpRealizada con base de datos web con mysqlRealizada con navegadores de referencia Firefox y ChromiumRealizada con navegadores de referencia Firefox y ChromiumRealizada con FTP FilezillaRealizada con retoque fotográfico con GimpRealizada con dibujo vectorial con InkscapeRealizada con edición multimedia con Kdenlive y CinelerraRealizada con edición multimedia con Kdenlive y CinelerraRealizada con conversión de formatos multimedia con WinFFRealizada con reproductor multimedia VLCRealizada con edición de PDF con PDF EditorRealizada con suite ofimática Openoffice | Contenidos bajo licencia Creative Commons | cumple el estándar XHTML 1.1cumple el estándar CSS 3.0cumple el estándar WAI-AA de accesibilidad

[Comunidad Parroquial San Pedro. Puerto de Sagunto]