benvingudes i benvinguts a

logo de la Web Parroquial San Pedro


san-pedro.org és l'espai a la xarxa de la comunitat parroquial de Sant Pere Apòstol, per construir comunitat també des d'internet

Contenido
La Torre, el logo de la parroquia

Organigrama

XVIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO (B) - DIUMENGE XVIII DURANT L'ANY (B)

LECTURA PRIMERA

Ex 16, 2-4. 12-15

Yo haré llover pan del cielo

LECTURA PRIMERA

Ex 16:2-4,12-15

Jo us faré ploure pa del cel

Lectura del libro del Exodo:

Toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Los israelitas les decían: "Ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahveh en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta hartarnos! Vosotros nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda la asamblea."

Yahveh dijo a Moisés: Mira yo haré llover sobre vosotros pan del cielo; el pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria; así le pondré a prueba para ver si andan o no según mi ley.

"He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: Al atardecer comeréis carne y por la mañana os hartaréis de pan; y así sabréis que yo soy Yahveh vuestro Dios." Aquella misma tarde vinieron las codornices y cubrieron el campamento. Y al evaporarse la capa de rocío apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como granos, parecida a la escarcha de la tierra.

Cuando los israelitas la vieron, se decían unos a otros: "Qué es esto?" Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo:" Este es el pan que Yahveh os da por alimento."

Lectura del llibre de l'Èxode:

En aquells dies, tota la comunitat del poble d'Israel murmurà en el desert contra Moisès i Aharon. El poble d'Israel els deia: «Tant de bo la mà del Senyor ens hagués fet morir tots al país d'Egipte, quan encara sèiem al voltant de les olles de carn i menjàvem tant de pa com volíem. Ens heu fet sortir cap aquest desert perquè tot aquest poble mori de fam.» El Senyor digué a Moisès: «Mira, jo us faré ploure pa del cel. Que tothom surti cada dia a recollir-ne, però només el que necessiten per a aquell dia. Vull veure si compleixen o no el que jo els mano.

»He sentit aquestes murmuracions del poble d'Israel. Digue'ls, doncs: Aquest vespre menjareu carn, i demà al matí tant de pa com voldreu, i sabreu que jo, el Senyor, sóc el vostre Déu.» Aquell vespre, doncs, arribà un núvol de guatlles que cobrí el campament, i l'endemà al matí, tot el campament era ple de rosada. Quan la rosada s'esvaí, quedà per tot el desert una cosa granulada, fina com la capa de gebre que cobreix la terra. Els israelites, en veure-ho, es deien l'un a l'altre: «Manhu», que vol dir, «¿Què és això?» Perquè no sabien què era. Moisès els digué: «Això és el pa que el Senyor us dóna per aliment.»

SALMO RESPONSORIAL

Sal 77, 3. 4b. 23-24. 25 y 54

SALM RESPONSORIAL

Sal 77:3,4b,23-24,25 i 54

R. El les dio pan del cielo.

Lo que oímos y aprendimos,

lo que nuestros padres nos contaron,

lo contaremos a la futura generación:

Las alabanzas del Señor, su poder,

las maravillas que realizó. R.

Dio orden a las altas nubes,

abrió las compuertas del cielo:

Hizo llover sobre ellos maná,

les dio pan del cielo.

El hombre comió pan de ángeles,

el Señor les mandó provisiones hasta la hartura. R.

Los hizo entrar por las santas fronteras

hasta el monte que su diestra había adquirido. R.

R. El Senyor els donà el seu blat celestial.

El que vam sentir i aprendre,

el que els pares ens van contar,

no podem amagar-ho als nostres fills,

i que ells ho contin als qui vindran.

Són les gestes glorioses del Senyor. R.

Però ell donà ordres als núvols

i obrí els batents del cel;

perquè plogués l'aliment del mannà,

el do del seu blat celestial. R.

I els homes van menjar el pa dels àngels,

les provisions abundants que els enviava.

Els introduí al seu clos sagrat,

a la muntanya que el seu braç es conquerí. R.

SEGUNDA LECTURA

Ef 4:17,20-24

Vestíos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios

LECTURA SEGONA

Ef 4:17,20-24

Revestiu-vos d'aquesta humanitat nova que Déu ha creat a imatge seva

Lectura de la carta de apóstol San Pablo a los Efesios:

Os digo, pues, esto y os conjuro en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente.

Pero no es este el Cristo que vosotros habéis aprendido, si es que habéis oído hablar de él y en él habéis sido enseñados conforme la verdad de Jesús a despojarnos, en cuanto a nuestra vida anterior, del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, a renovar el espíritu de vuestra mente, y revestíos del Hombre Nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes:

Us dic, i insisteixo en el Senyor, que no visqueu més com viuen els pagans. Es guien per criteris que no valen.

Però el Crist, tal com vosaltres heu après, no és res de tot això. ¿No us l'han predicat tal com és? ¿No us han ensenyat la veritat sobre Jesús? Doncs, deixeu la vostra antiga manera de viure. Despulleu-vos d'aquesta naturalesa envellida; els desigs que la sedueixen la porten a la seva destrucció. Que es renovi el vostre esperit i tota la vostra manera de pensar! Revestiu-vos d'aquesta nova naturalesa que Déu ha creat a imatge seva: porteu una vida justa, bona i santa de veritat.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Mt 4, 4b

VERS ABANS DE L'EVANGELI

Mt 4:4b

No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.

L’home no viu només del pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu.

EVANGELIO

Jn 6, 24-35

El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed

EVANGELI

Jo 6:24-35

Els qui vénen a mi no passaran fam, els qui creuen en mi no tindran mai set

Lectura del santo Evangelio según San Juan:

Cuando vio la gente que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm, en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: "Rabí, Cuándo has llegado aquí?" Jesús les respondió: "En verdad, en verdad os digo: Vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el os dará el Hijo del hombre, porque a éste es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello."

Ellos le dijeron: "Que hemos de hacer para obrar la obras de Dios?" Jesús les respondió: "La obra de Dios es que creías en quien él ha enviado." Ellos entonces le dijeron: Qué señales haces para que viéndola creamos en ti? Que obras realizas? Nuestros padres comieron maná en el desierto, según esta escrito: Pan del cielo les dio de comer."

Jesús les respondió: "En verdad, en verdad os digo: No fue Moisés quien os dio pan del cielo; es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo; porque el pan de Dios es el pan que baja del cielo y da la vida al mundo."

Entonces le dijeron: "Señor, danos siempre de ese pan". Les dijo Jesús: "Yo soy el pan de la vida. El venga a mí, no tendrá hambre, y el que crea en mí, no tendrá nunca sed."

Lectura de l'evangeli segons sant Joan:

En aquell temps, quan la gent s'adonà que Jesús no era allà, ni tampoc els seus deixebles, s'embarcaren i anaren a Cafar-Nahüm a buscar Jesús. Quan el trobaren a l'altra banda del llac, li preguntaren: «Rabí, ¿quan heu vingut?» Jesús els respongué: «Us ho dic amb tota veritat: Vosaltres no em busqueu pel que signifiquen els prodigis que heu vist, sinó perquè heu menjat pa i heu quedat satisfets. No us afanyeu tant per aquest aliment que es consumeix, sinó pel que dura sempre i dóna la vida eterna, per l'aliment que el Fill de l'home us proporciona. Penseu que és Déu, el Pare, qui l'acredita. Ells li pregunten: «¿Què hem de fer per complir el que Déu vol?» Jesús els respon: «El que Déu vol és que cregueu en aquell que ell ha enviat.»

Li contestaren: «¿Quin senyal prodigiós ens doneu perquè nosaltres us creguem? ¿Què podeu fer? Els nostres pares, estant en el desert, menjaren el mannà, tal com diu l'Escriptura: "Els donà l'aliment del seu blat celestial."» Jesús els respongué: «Us ho dic amb tota veritat: El pa que us va donar Moisès no era de debò el pa del cel, però el meu Pare sí que us dóna l'autèntic pa del cel. El pa de Déu és el que baixa del cel per donar la vida al món.» Li diuen: «Senyor, doneu-nos sempre pa d'aquest.» Els diu Jesús: «Jo sóc el pa que dóna la vida: els qui vénen a mi no passaran fam, els qui creuen en mi no tindran mai set.»

Realizada con software libreRealizada con sistema operativo GNU/LinuxRealizada con sistema operativo GNU/LinuxRealizada con distribución UbuntuRealizada con editor HTML BluefishRealizada con programación web con phpRealizada con base de datos web con mysqlRealizada con navegadores de referencia Firefox y ChromiumRealizada con navegadores de referencia Firefox y ChromiumRealizada con FTP FilezillaRealizada con retoque fotográfico con GimpRealizada con dibujo vectorial con InkscapeRealizada con edición multimedia con Kdenlive y CinelerraRealizada con edición multimedia con Kdenlive y CinelerraRealizada con conversión de formatos multimedia con WinFFRealizada con reproductor multimedia VLCRealizada con edición de PDF con PDF EditorRealizada con suite ofimática Openoffice | Contenidos bajo licencia Creative Commons | cumple el estándar XHTML 1.1cumple el estándar CSS 3.0cumple el estándar WAI-AA de accesibilidad

[Comunidad Parroquial San Pedro. Puerto de Sagunto]