benvingudes i benvinguts a

logo de la Web Parroquial San Pedro


san-pedro.org és l'espai a la xarxa de la comunitat parroquial de Sant Pere Apòstol, per construir comunitat també des d'internet

Contenido
La Torre, el logo de la parroquia

Organigrama

XXI DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO (B) - DIUMENGE XXI DURANT L'ANY (B)

LECTURA PRIMERA

Js 24, 1-2a. 15-17. 18b

Nosotros serviremos al Señor, por que él es nuestro Dios

LECTURA PRIMERA

Js 24:1-2a, 15-17, 18b

Volem adorar el Senyor que és el nostre Déu

Lectura del libro de Josué:

Josué reunió a todas las tribus de Israel, a sus jefes, jueces y escribas que se situaron en presencia de Dios. Josué dijo a todo el pueblo:«Esto dice Yahveh el Dios de Israel: Al otro lado del Río habitan antaño vuestros padres, Téraj, padre de Abraham y de Najor, y servían a otros dioses.

Pero, si no os parece bien servir a Yahveh, elegid hoy a quién habéis de servir, o a los dioses a quienes servían vuestros padres más allá del Río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis ahora. Yo y mi familia serviremos a Yahveh.»

El pueblo respondió:«Lejos de nosotros abandonar a Yahveh para servir a otros dioses. Porque Yahveh nuestro Dios es el que nos hizo de servidumbre, y el que delante de nuestros ojos obró tan grandes señales y nos guardó por todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por los que pasamos. Además Yahveh expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitan en el país. También nosotros serviremos a Yahveh, porque él es nuestro Dios.»

Lectura del llibre de Josuè:

En aquells dies, Josuè reuní a Siquem totes les tribus d’Israel, i cridà els ancians d’Israel, els seus caps, els seus jutges i els seus magistrats. Es presentaren tots davant Déu, i Josuè digué a tot el poble: «Si no us sembla bé de tenir el Senyor per Déu, escolliu avui quins déus voleu adorar: els que adoraven els vostres pares quan vivien a la regió occidental de l’Eufrat, o els déus dels amorreus, al pais dels quals viviu. Però jo i la meva família hem decidit d’adorar el Senyor.» El poble respongué: «Mai de la vida no abandonarem el Senyor per adorar altres déus. El Senyor, el nostre Déu, és qui ens va fer pujar amb els nostres pares de la terra d’Egipte, d’un lloc d’esclavatge; ell obrà davant els nostres ulls aquells grans senyals i ens guardà per tot arreu on anàvem, enmig de totes les nacions que havíem de travessar. També nosaltres, doncs, estem decidits a adorar el Senyor, que és el nostre Déu.»

SALMO RESPONSORIAL

Sal 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23 (R., 9a)

SALM RESPONSORIAL

Sal 33:2-3,16-17,18-19,20-21,22-23 (R., 9a)

R. Gustad y ved qué bueno es el Señor.

Bendigo al Señor en todo momento,

su alabanza esta siempre en mi boca.

Mi alma se gloría en el Señor:

que los humildes lo escuchen y se alegren. R.

Los ojos del Señor miran a los justos,

sus oídos escuchan sus gritos;

pero el Señor se enfrenta con los malhechores

para borrar de la tierra su memoria. R.

Cuando uno grita, el Señor lo escucha

y lo libra de sus angustias;

el Señor está cerca de los atribulados,

salva a los abatidos. R.

Aunque el justo sufra muchos males,

de todo lo libra el Señor;

él cuida de todos sus huesos,

y ni uno solo se quebrará. R.

La maldad da muerte al malvado,

y los que odian al justo serán castigado.

El Señor redime a sus siervos,

no será castigado quien se acoge a él. R.

R. Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor.

Beneiré el Senyor en tot moment,

tindré sempre als llavis la seva lloança.

La meva ànima es gloria en el Senyor;

se n’alegraran els humils quan ho sentin. R.

El Senyor es gira contra els malfactors

per esborrar de la terra el seu record.

Els ulls del Senyor vetllen pels justos,

escolta quan criden auxili. R.

Així que criden el Senyor els escolta

i els treu de tots els perilla.

El Senyor és a prop dels cors que sofreixen,

salva els homes que se senten desfets. R.

Els justos sofreixen molts mals,

però el Senyor sempre els allibera;

vetlla per cada un dels seus osssos,

no els podrà trencar ningú. R.

La malícia duu el malvat a la mort,

els qui detesten el just expiaran la seva culpa.

El Senyor rescata de la mort els seus servents,

i no acusarà els qui es refugien el ell. R.

SEGUNDA LECTURA

Ef 5, 21-32

Es éste un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia

LECTURA SEGONA

Ef 5:21-32

Això és un misteri molt gran: ho dic de Crist i de l’Església

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios:

Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es Cabeza de la Iglesia, el salvador del Cuerpo. Así como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo con sus maridos en todo.

Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo; sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Porque nadie aborreció jamás su propia carne: antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la Iglesia, pues somos miembros de su Cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es éste, lo digo con respecto a Cristo y la Iglesia.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes:

Germans, sotmeteu-vos els uns als altres per reverència a Crist. Que les esposes se sotmetin als seus marits, com tots ens sotmetem al Senyor, perquè el marit és cap de la seva esposa, igual que el Crist és cap i salvador de l’Església, que és com el seu cos. Pert tant, així com l’Església se sotmet al Crist, les esposes s’han de sotmetre en tot als marits.

I vosaltres, marits, estimeu les vostres esposes, tal com el Crist estima l’Església. L’estima tant, que s’ha entregat a la mort per ella, per santificar-la: l’ha rentada amb el bany de l’aigua acompanyat de la paraula i així ha pogut cridar a la seva presència una Església gloriosa, sense taques, ni arrugues, ni res de semblant, tota santa i immaculada. Igualment els marits han d’estimar l’esposa com el seu propi cos. El qui estima la seva esposa, és com si s’estimés ell mateix. No hi ha hagut mai ningú que no estimés el seu propi cos. Tothom l’alimenta i el vesteix.

També el Crist es porta així amb la seva Església, perquè som membres del seu Cos. Per dir-ho amb paraules de l’Escriptura: «Per això l’home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva esposa, i, des d’aquell moment, ells dos formen una sola família.» És un misteri molt gran: ho dic de Crist i de l’Església.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Jn 6, 63b. 68b

VERS ABANS DE L'EVANGELI

Jo 6:63b, 68b

Señor, tus palabras son espíritu y son vida, tú tienes palabras de vida eterna.

Les vostres paraules, Senyor, són esperit i vida, vós teniu paraules de vida eterna.

EVANGELIO

Jn 6, 60-69

¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabra de vida eterna

EVANGELI

Jo 6:60-69

Senyor, ¿a qui aniríem? Només vós teniu paraules de vida eterna

Lectura del santo Evangelio según San Juan:

Muchos de sus discípulos, al oírle, le dijeron:«Es duro este lenguaje. Quién puede escucharlo?» Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo:«Esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del hombre subir adonde estaba antes?...»

«El Espíritu es el que da vida; la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen.» porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: «Por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre.» Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él.

Jesús dijo entonces a los Doce: «También vosotros queréis marcharos?» Le respondió Simón Pedro: «Señor, donde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios.»

Lectura de l’evangeli segons sant Joan:

En aquell temps, molts que fins aleshores havien seguit Jesús digueren: «Aquest llenguatge és molt difícil! Qui és capaç d’entendre’l?» Jesús coneixia interiorment que els seus seguidors murmuraven d’això, i els digué: «Us escandalitza això que us he dit? Què direu si veieu que el Fill de l’home puja on era abans? L’Esperit és el qui dóna la vida. La carn no serveix de res. Les paraules que jo us he dit són Esperit i són vida. Però entre vosaltres n’hi ha alguns que no creuen.» Des del principi Jesús sabia qui eren els qui creien i el qui l’havia de trair. Després afegí: «Per això us he dit abans que ningú no pot venir a mi si el Pare no li concedeix aquest do.» Després d’aquell moment, molts dels qui l’havien seguit fins aleshores l’abandonaren i ja no anaven més amb ell. Jesús preguntà als dotze: «Vosaltres també em voleu deixar?» Simó Pere li respongué: «Senyor, ¿a qui aniríem? Només vós teniu paraules de vida eterna, i nosaltres hem cregut i sabem que sou el Sant de Déu.»

Realizada con software libreRealizada con sistema operativo GNU/LinuxRealizada con sistema operativo GNU/LinuxRealizada con distribución UbuntuRealizada con editor HTML BluefishRealizada con programación web con phpRealizada con base de datos web con mysqlRealizada con navegadores de referencia Firefox y ChromiumRealizada con navegadores de referencia Firefox y ChromiumRealizada con FTP FilezillaRealizada con retoque fotográfico con GimpRealizada con dibujo vectorial con InkscapeRealizada con edición multimedia con Kdenlive y CinelerraRealizada con edición multimedia con Kdenlive y CinelerraRealizada con conversión de formatos multimedia con WinFFRealizada con reproductor multimedia VLCRealizada con edición de PDF con PDF EditorRealizada con suite ofimática Openoffice | Contenidos bajo licencia Creative Commons | cumple el estándar XHTML 1.1cumple el estándar CSS 3.0cumple el estándar WAI-AA de accesibilidad

[Comunidad Parroquial San Pedro. Puerto de Sagunto]