benvingudes i benvinguts a

logo de la Web Parroquial San Pedro


san-pedro.org és l'espai a la xarxa de la comunitat parroquial de Sant Pere Apòstol, per construir comunitat també des d'internet

Contenido
La Torre, el logo de la parroquia

Organigrama

VIGILIA PASCUAL (A) - VETLLA PASQUAL (A)

LECTURA PRIMERA

Gn 1,1-2,2

Vio Dios todo lo que había hecho; y era muy bueno

LECTURA PRIMERA

Gn 1:1-2:2

Déu va veure tot allò que havia fet, i era bo de veritat

Lectura del libro del Génesis:

Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe; sobre la faz del abismo, la tinieb1a. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas.

Y dijo Dios: —«Que exista la luz.»

Y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla; llamó Dios a la luz «Día»; a la tiniebla, «Noche». Pasó una tarde, pasó una mañana: el día primero.

Y dijo Dios: —«Que exista una bóveda entre las aguas, que separe aguas de aguas.»

E hizo Dios una bóveda y separó las aguas de debajo de la bóveda de las aguas de encima de la bóveda. Y así fue. Y llamó Dios a la bóveda «Cielo». Pasó una tarde, pasó una mañana: el día segundo.

Y dijo Dios: —«Que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezcan los continentes.» Y así fue. Y llamó Dios a los continentes «Tierra», y a la masa de las aguas la llamó «Mar». Y vio Dios que era bueno.

Y dijo Dios: —«Verdee la tierra hierba verde que engendre semilla, y árboles frutales que den fruto según su especie y que lleven semilla sobre la tierra.» Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día tercero.

Y dijo Dios: —«Que existan lumbreras en la bóveda del cielo, para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años; y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo, para dar luz sobre la tierra.» Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes: la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda del cielo, para dar luz sobre la tierra; para regir el día y la noche, para separar la luz de la tinieb1a. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día cuarto.

Y dijo Dios: —«Pululen las aguas un pulular de vivientes, y pájaros vuelen sobre la tierra frente a la bóveda del cielo.» Y creó Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan y que el agua hizo pulular según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno.

Y Dios los bendijo, diciendo: —«Creced, multiplicaos, llenad las aguas del mar; que las aves se multipliquen en la tierra.» Pasó una tarde, pasó una mañana: el día quinto.

Y dijo Dios: —«Produzca la tierra vivientes según sus especies: animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies.» Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los animales domésticos según sus especies y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno.

Y dijo Dios: —«Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra.» Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó.

Y los bendijo Dios y les dijo: —«Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra.»

Y dijo Dios: —«Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la tierra; y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento; y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento.» Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho; y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día sexto.

Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho; y descansó el día séptimo de todo el trabajo que había hecho.

Lectura del llibre del Gènesi:

Al principi Déu creà el cel i la terra. [La terra era un món buit i sense cap ordre, tota la superfície de l’oceà era coberta de foscor i un vent de Déu batia les ales sobre les aigües. Déu digué: «Que existeixi la llum». I la llum existí. Déu veié que la llum era bona de debò. Déu la separà de la foscor i donà a la llum el nom de «dia», i a la foscor, el de «nit». Hi hagué un vespre i un matí, i fou el primer dia. Déu digué: «Que hi hagi un firmament entremig de les aigües per separar unes aigües de les altres». I va ser així. Déu va fer el firmament i separà les aigües que hi ha sota, de les de sobre el firmament. Déu veié que el firmament era bo, i li donà el nom de «cel». Hi hagué un vespre i un matí, i fou el segon dia. Déu digué: «Que les aigües de sota el cel es reuneixin totes en un indret i apareguin els continents». I va ser així. I Déu donà als continents el nom de «terra», i a les aigües, el de «mar». Déu ho veié, i era bo. Déu digué: «Que la terra produeixi la vegetació: herbes que facin llavor i arbres fruiters de tota mena que donin fruit amb la seva llavor per tota la terra». I va ser així. La terra produí la vegetació, les herbes de tota mena que fan la seva llavor i els arbres de tota mena que donen fruit amb la seva llavor. Déu ho veié i era bo. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el tercer dia. Déu digué: «Que hi hagi al firmament del cel uns llumeners que separin el dia de la nit, i assenyalin les festivitats, els dies i els anys i, des del firmament del cel, il·luminin la terra». I va ser així. Déu va fer els dos astres gegants: un de més gran que regnés sobre el dia, i un de més petit, que governés la nit; va fer també les estrelles. Déu els col·locà al firmament del cel perquè il·luminessin la terra, regnessin sobre el dia i la nit i separessin la llum de la foscor. Déu ho veié i era bo. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el quart dia. Déu digué: «Que les aigües produeixin éssers vius que hi nedin, i animals alats que volin sobre la terra, ran del firmament del cel». I va ser així. Déu creà els grans monstres marins, éssers vius de tota mena que neden dins de l’aigua i totes les menes de bestioles alades. Déu ho veié, i era bo. Llavors Déu els beneí dient-los: «Sigueu fecunds, multipliqueu- vos i ompliu les aigües dels mars, i que els ocells i les bestioles alades es multipliquin a la terra». Hi hagué un vespre i un matí, i fou el cinquè dia. Déu digué: «Que la terra produeixi éssers vius de tota mena: bestioles i tota mena d’animals domèstics i feréstecs». I va ser així. Déu va fer tota mena d’animals feréstecs i domèstics i tota mena de cucs i bestioles. Déu ho veié, i era bo.] Déu digué [també]: «Fem l’home a imatge nostra, semblant a nosaltres, i que tingui sotmesos els peixos del mar, els ocells i els animals domèstics i feréstecs i totes les bestioles que s’arrosseguen per terra». Déu creà l’home a la seva imatge, el creà a imatge de Déu; creà l’home i la dona. Déu els beneí dient-los: «Sigueu fecunds, multipliqueu-vos, ompliu la terra i domineu-la; tingueu sotmesos els peixos del mar, els ocells del cel i tots els animals que s’arrosseguen per terra». Déu digué encara: «Us dono totes les herbes que granen per tota la terra, i tots els arbres que donen fruit amb la seva llavor; seran el vostre aliment. I a tots els animals feréstecs, a tots els ocells del cel i a totes les bestioles que s’arrosseguen per terra, a tots els éssers vius, els dono l’herba verda per aliment ». I va ser així. Déu veié tot el que havia fet, i era bo de debò. [Hi hagué un vespre i un matí, i fou el sisè dia. Així quedaren acabats el cel i la terra amb tots els estols que s’hi mouen. Déu acabà la seva obra al sisè dia, i al dia setè reposà de tota l’obra que havia fet.]

o bien más breve

LECTURA PRIMERA

Gn 1,1. 26-31a

Vio Dios todo lo que había hecho; y era muy bueno

o bé més breu

LECTURA PRIMERA

Gn 1:1. 26-31a

Déu va veure tot allò que havia fet, i era bo de veritat

Lectura del libro del Génesis:

Al principio creó Dios el cielo y la tierra.

Y dijo Dios: —«Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra.» Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó.

Y los bendijo Dios y les dijo: —«Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra.»

Y dijo Dios: —«Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la tierra; y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento; y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento.»

Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho; y era muy bueno.

Lectura del llibre del Gènesi:

Al principi, Déu creà el cel i la terra.

Déu digué: - «Fem l’home a imatge nostra, semblant a nosaltres, i que tinga sotmesos els peixos del mar, els ocells i els animals domèstics i feréstecs i totes les bestioles que s’arrosseguen per terra.»

Déu creà l’home a la seva imatge, el creà a imatge de Déu; creà l’home i la dona.

Déu els beneí dient-los: - «Sigueu fecunds, multipliqueu-vos, ompliu la terra i domineu-la; tingueu sotmesos els peixos del mar, els ocells i tots els animals que s’arrosseguen per terra.»

Déu digué encara: - «Vos done totes les herbes que granen per tota la terra, i tots els arbres que donen fruit amb la seva llavor; seran el vostre aliment. I, a tots els animals feréstecs, a tots els ocells i a totes les bestioles que s’arrosseguen per terra, a tots els éssers vius, els done l’herba verda per aliment.»

I va ser així. Déu va veure tot allò que havia fet, i era bo de veritat.

o bien

LECTURA PRIMERA (Versión corta San Pedro)

Gn 1,1-2,2
Lectura del libro del Génesis:

Y la luz existió.

Y vio Dios que era buena.

Y separó Dios la luz de la tiniebla.

Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche

Y dijo Dios que exista una bóveda entre las aguas,

que separe aguas de aguas.

E hizo Dios una bóveda y separó las aguas de debajo de la bóveda

De las aguas de encima de la bóveda.

Y así fue y llamó Dios a la bóveda cielo.

Y dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio

Y que aparezcan los continentes

Y así fue.

Y llamó Dios a los continentes tierra.

Y a la masa de las aguas la llamó mar.

Y dijo Dios que existan lumbreras en la bóveda del cielo, para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años;

Y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo, para dar luz sobre la tierra.

Y así fue.

Y dijo Dios: pululen las aguas un pulular de vivientes, y pájaros vuelen sobre la tierra, frente a la bóveda del cielo.

Y creo Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan y que el agua hace pulular según sus especies, y las aves aladas y vio Dios que era bueno.

Y dijo Dios produzca la tierra vivientes según sus especies: animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue.

Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra y los bendijo Dios y les dijo: creced y multiplicaos.

Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno.


SALMO RESPONSORIAL

Sal 103,1-2a. 5-6. 10 y 12. 13-14. 24 y 35c (R.: cf. 30)

SALM RESPONSORIAL

Sal 103:1-2a. 5-6. 10 i 12. 13-14. 24 i 35c (R.: cf. 30)

R. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.

Bendice, alma mía, al Señor; ¡Dios mío, qué grande eres! Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. R.

Asentaste la tierra sobre sus cimientos, y no vacilará jamás; la cubriste con el manto del océano, y las aguas se posaron sobre las montañas. R.

De los manantiales sacas los ríos, para que fluyan entre los montes; junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. R.

Desde tu morada riegas los montes, y la tierra se sacia de tu acción fecunda; haces brotar hierba para los ganados, y forraje para los que sirven al hombre. R.

Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría; la tierra está llena de tus criaturas. ¡Bendice, alma mía, al Señor! R.

R. Quan envieu el vostre alè, reneix la creació, i renoveu la vida sobre la terra.

Beneeix el Senyor, ànima meva. Senyor, Déu meu, que en sou de gran. Aneu vestit d’esplendor i de majestat, us embolcalla la llum com un mantell. R.

Assentàreu la terra sobre uns fonaments, incommovible per segles i segles. La cobríreu amb el mantell dels oceans, les aigües sepultaven les muntanyes. R.

De les fonts, en feu brollar torrents, que s’escolen entre les muntanyes; a les seves ribes nien els ocells, refilen entre les branques. R.

Des del vostre palau regueu les muntanyes, sacieu la terra de pluges del cel; feu néixer l’herba per al bestiar que treballa al servei de l’home. R.

Que en són de variades, Senyor, les vostres obres, i totes les heu fetes amb saviesa. La terra és plena de les vostres criatures. Beneeix el Senyor, ànima meva. R.

o bien

SALMO RESPONSORIAL

Sal 32,4-5. 6-7. 12-13. 20 y 22. (R.: 5b)

o bé

SALM RESPONSORIAL

Sal 32:4-5. 6-7. 12-13. 20 y 22. (R.: 5b)

R. La misericordia del Señor llena la tierra.

La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales; él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. R.

La palabra del Señor hizo el cielo; el aliento de su boca, sus ejércitos; encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. R.

Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. R.

Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. R.

R. Senyor, la terra és plena del vostre amor.

La paraula del Senyor és sincera, es manté fidel en tot el que fa; estima el dret i la justícia, la terra és plena del seu amor. R.

La paraula del Senyor ha fet el cel, amb l’alè de la boca ha creat l’estelada; com dins un odre recull l’aigua del mar, reté l’oceà en el seu llit. R.

Feliç la nació que té el Senyor per Déu, feliç el poble que ell s’ha escollit per heretat. El Senyor guaita des del cel observant un per un tots els homes. R.

Tenim posada l’esperança en el Senyor, auxili nostre i escut que ens protegeix. Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai; aquesta és l’esperança que posem en vós. R.

SEGUNDA LECTURA

Gn 22,1-18

El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe

LECTURA SEGONA

Gn 22:1-18

Sacrifici d'Abraham, el nostre pare en la fe

Lectura del libro del Génesis:

En aquellos dios, Dios puso a prueba a Abrahán, llamándole:

—«¡Abrahán!»

Él respondió: —«Aquí me tienes.»

Dios le dijo: —«Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moría y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré.»

Abrahán madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac; cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. El tercer día levantó Abrahán los ojos y descubrió el sitio de lejos.

Y Abrahán dijo a sus criados: —«Quedaos aquí con el asno; yo con el muchacho iré hasta allá para adorar, y después volveremos con vosotros.»

Abrahán tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos.

Isaac dijo a Abrahán, su padre: —«Padre.»

Él respondió: —«Aquí estoy, hijo mío.»

El muchacho dijo: —«Tenemos fuego y leña, pero, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?»

Abrahán contestó: —«Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío.»

Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó allí el altar y apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña.

Entonces Abrahán tomó el cuchillo para degollar a su hijo; pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: —«¡Abrahán, Abrahán!»

Él contestó: —«Aquí me tienes.»

El ángel le ordenó: —«No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo.»

Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abrahán llamó aquel sitio «El Señor ve», por lo que se dice aún hoy «El monte del Señor ve».

El ángel del Señor volvió a gritar a Abrahán desde el cielo: —«Juro por mí mismo —oráculo del Señor—: Por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido.»

Lectura del llibre del Gènesi:

En aquells dies, Déu, per posar a prova Abraham, el cridà: «Abraham». Ell respongué: «Aquí em teniu». Déu li digué: «Pren, si et plau, Isahac, el teu fill únic, que tant estimes, vés-te’n al país de Morià i allà, dalt de la muntanya que jo t’indicaré, sacrifica’l en holocaust». [Abraham es llevà de bon matí, guarní l’ase, prengué dos mossos i el seu fill Isahac, estellà la llenya per al foc de l’holocaust i es posà en camí cap a l’indret que Déu li havia dit. Al tercer dia Abraham alçà els ulls i veié de lluny l’indret. Llavors digué als mossos: «Quedeu-vos aquí amb l’ase; jo i el noi ens arribarem allà, i tornarem quan haurem adorat ». Abraham carregà la llenya de l’holocaust a les espatlles del seu fill Isahac, i ell portava el foc i el ganivet. I començaren tots dos a caminar. Isahac digué a Abraham el seu pare: «Escolta, pare». Abraham respongué: «¿Què vols, fill meu?» Li diu Isahac: «Tenim el foc i la llenya per a l’holocaust, però, ¿l’anyell on és?» Abraham li respon: «Déu mateix es proveirà d’anyell per a l’holocaust, fill meu». I continuaren caminant tots dos.] Arribats a l’indret que Déu havia indicat a Abraham, hi aixecà l’altar, apilà la llenya, lligà el seu fill, Isahac, i el posà a l’altar, sobre la llenya. Llavors Abraham agafà el ganivet per degollar el seu fill. Però l’àngel del Senyor el cridà des del cel: «Abraham, Abraham». Ell li respongué: «Aquí em teniu». L’àngel li digué: «Deixa estar el noi, no li facis res. Ja veig que reverencies Déu, tu que no m’has refusat el teu fill únic». Llavors Abraham alçà els ulls i veié un moltó agafat per les banyes a una bardissa. Hi anà, el prengué i el sacrificà en holocaust en lloc del seu fill. A aquell indret, Abraham li donà el nom de «El Senyor es proveeix». Per això, encara avui, la gent diu: «A la muntanya el Senyor es proveeix ». L’àngel del Senyor tornar a cridar Abraham des del cel i li digué: «Escolta l’oracle del Senyor: “Ja que has fet això de no refusar-me el teu fill únic, juro per mi mateix que t’ompliré de benediccions i faré que la teva descendència sigui tan nombrosa com les estrelles del cel i com els grans de sorra de les platges de la mar; els teus descendents heretaran les ciutats dels seus enemics, i tots els nadius del país, per beneir- se, es valdran de la teva descendència, perquè has obeït el que jo t’havia manat”».

o bien más breve

SEGUNDA LECTURA

Gn 22,1-2. 9a. 10-13. 15-18

El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe

o bé més breu

LECTURA SEGONA

Gn 22:1-2. 9a. 10-13. 15-18

Sacrifici d'Abraham, el nostre pare en la fe

Lectura del libro del Génesis:

En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán, llamándole:

—«¡Abrahán!»

Él respondió: —«Aquí me tienes.»

Dios le dijo: —«Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moría y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré.»

Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó allí el altar y tomó el cuchillo para degollar a su hijo; pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: —«¡Abrahán, Abrahán!»

Él contestó: —«Aquí me tienes.»

El ángel le ordenó: —«No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo.»

Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo.

El ángel del Señor volvió a gritar a Abrahán desde el cielo: —«Juro por mí mismo —oráculo del Señor—: Por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido.»

Lectura del llibre del Gènesi:

En aquells dies, Déu, per posar a prova Abraham, el cridà: - «Abraham, Abraham.»

Ell respongué: - «Ací em teniu.»

Déu li digué: - «Pren Isaac, el teu fill únic, que tant estimes, vés-te’n al país de Morià i allà, dalt de la muntanya que jo t’indicaré, sacrifica’l en holocaust.»

Arribats al lloc que Déu havia indicat a Abraham, hi alçà l’altar, apilà la llenya, lligà el seu fill, Isaac, i el posà a l’altar, sobre la llenya. Llavors, Abraham agafà el ganivet per degollar el seu fill.

Però l’àngel del Senyor el cridà des del cel: - «Abraham, Abraham.»

Ell li respongué: - «Ací em teniu.»

L’àngel li digué: - «Deixa estar el xic, no li faces res. Ja veig que reverencies Déu, tu que no m’has refusat el teu fill únic.»

Llavors, Abraham alçà els ulls i veié un moltó agafat per les banyes a una bardissa. Hi anà, el prengué i el sacrificà en holocaust en lloc del seu fill.

L’àngel del Senyor tornà a cridar Abraham des del cel i li digué: – «Escolta l’oracle del Senyor: "Ja que has fet això de no refusar-me el teu fill únic, jure per mi mateix que t’ompliré de benediccions i faré que la teua descendència siga tan nombrosa com les estrelles del cel i com els grans d’arena de les platges de la mar; els teus descendents heretaran les ciutats dels seus enemics, i tots els pobles de la terra, per beneir-se, es valdran de la teua descendència, perquè has obeït el que jo t’havia manat."»

o bien

LECTURA SEGUNDA (Versión corta San Pedro)

Gn 22,1-18
Lectura del libro del Génesis:

Yahvé dijo a Abram:

“De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, que servirá de bendición.

Bendeciré a quienes te bendigan.

Y maldeciré a quienes te maldigan.

Por ti se bendecirán todos los linajes de la Tierra.”

Marchó, pues, Abram, como se lo había dicho Yahvéh, y con él marchó Lot. Tenía Abram setenta y cinco años cuando salió de Jarán. Tomó Abram a Saray, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado, y el personal que habían adquirido en Jarán, y salieron para dirigirse a Canaán.

Llegaron a Canaán, y Abram atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la cima de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvéh se apareció a Abram y le dijo: “A tu descendencia he de dar estas tierras”. Entonces él edificó allí un altar a Yahvéh que se le había aparecido.


SALMO RESPONSORIAL

Sal 15,5 y 8. 9-10. 11 (R.: 1)

SALM RESPONSORIAL

Sal 15:5 i 8. 9-10. 11 (R.: 1)

R. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.

El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. R.

Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R.

Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. R.

R. Guardeu-me, Déu meu, en vós trobo refugi.

Senyor, heretat meva i calze meu, vós m’heu triat la possessió. Sempre tinc present el Senyor; amb ell a la dreta, mai no cauré. R.

El meu cor se n’alegra i en faig festa tot jo, fins el meu cos reposa confiat: no abandonareu la meva vida enmig dels morts, ni deixareu caure a la fossa el qui us estima. R.

M’ensenyareu el camí que duu a la vida: joia i festa a desdir a la vostra presència; al costat vostre, delícies per sempre. R.

LECTURA TERCERA

Ex 14,15-15,1a

Los israelitas en medio del mar a pie enjuto

LECTURA TERCERA

Ex 14:15-15,1a

Els israelites caminaren per terra eixuta enmig del mar

Lectura del libro del Éxodo:

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés:

—«¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa del Faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del Faraón, de sus carros y de sus guerreros.»

Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa, y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran trabar contacto. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar, y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos, en medio del mar, todos los caballos del Faraón y los carros con sus guerreros.

Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio, desde la columna de fuego y nube, y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros y las hizo avanzar pesadamente.

Y dijo Egipto: —«Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto.»

Dijo el Señor a Moisés: —«Extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes.»

Y extendió Moisés su mano sobre el mar; y al amanecer volvía el mar a su curso de siempre. Los egipcios, huyendo, iban a su encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del Faraón, que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar; las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda.

Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos, en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo.

Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este canto al Señor.

Lectura del llibre de l’Èxode:

En aquells dies, el Senyor digué a Moisès: «¿Per què aquests crits d’auxili? Ordena als israelites que es posin en marxa, i tu alça la vara, estén la mà cap al mar i es partirà en dos perquè els israelites caminin per terra eixuta, enmig del mar. Jo faré que els egipcis s’obstinin a penetrar-hi darrera d’ells. I mostraré el meu poder sobre el Faraó i sobre tot el seu exèrcit, sobre els seus carros de guerra i els seus soldats. I Egipte sabrà que sóc el Senyor, quan la meva glòria s’haurà manifestat en el Faraó, en els seus carros i en els seus soldats». L’àngel de Déu que caminava davant la formació d’Israel es posà a caminar al seu darrera, i també la columna que tenien al davant es posà al darrera i se situà entre la formació dels egipcis i la d’Israel. Hi havia el núvol i la fosca, però el núvol il·luminà la nit. En tota la nit les dues formacions no s’acostaren l’una a l’altra. Moisès estengué la mà cap al mar, i el Senyor, amb un vent fortíssim de llevant, que durà tota la nit, va fer retirar la mar i la convertí en terra eixuta. Les aigües es partiren i els israelites entraren caminant per terra eixuta enmig del mar, amb l’aigua com una muralla a dreta i esquerra. Els egipcis intentaren perseguir-los, i tota la cavalleria del Faraó, amb els carros i els guerrers, entraren darrera d’ells en el llit de la mar. A la matinada, el Senyor, des de la columna de foc i de núvol, posà la mirada sobre la formació dels egipcis i hi sembrà la confusió: encallà les rodes dels carros i feia que les tropes avancessin a pas feixuc. Els egipcis digueren: «Fugim del combat! El Senyor lluita a favor d’Israel contra els egipcis». Llavors el Senyor digué a Moisès: «Estén la mà cap al mar: que se’n tornin les aigües i cobreixin els egipcis, els seus carros i els guerrers». Moisès estengué la mà cap al mar i de bon matí, quan el mar se’n tornava al seu lloc de sempre, es trobà amb els egipcis que fugien, i el Senyor precipità els egipcis al mig del mar. Les aigües que se’n tornaven cobriren els carros amb els seus guerrers. De totes les tropes del Faraó que havien penetrat darrera els israelites en el llit de la mar no en quedà ni un sol home. Però els israelites havien caminat per terra eixuta enmig del mar, amb l’aigua com una muralla a dreta i esquerra. Aquell dia el Senyor salvà Israel de les mans dels egipcis i els israelites veieren els egipcis morts a la platja. Quan els israelites veieren la gran gesta que el Senyor havia obrat contra Egipte, tot el poble sentí un gran respecte pel Senyor i cregueren en ell i en el seu servent Moisès. Llavors Moisès i els israelites entonaren aquest càntic en honor del Senyor.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 15,1-2. 3-4. 5-6. 17-18 (R.: la)

SALM RESPONSORIAL

Sal 15:1-2. 3-4. 5-6. 17-18 (R.: la)

R. Cantaré al Señor, sublime es su victoria.

Cantaré al Señor, sublime es su victoria, caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salvación. Él es mi Dios: yo lo alabaré; el Dios de mis padres: yo lo ensalzaré. R.

El Señor es un guerrero, su nombre es «Yahvé». Los carros del Faraón los lanzó al mar, ahogó en el mar Rojo a sus mejores capitanes. R.

Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible, tu diestra, Señor, tritura al enemigo. R.

Los introduces y los plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor; santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre jamás. R.

R. Cantem al Senyor que s’ha cobert de glòria.

Cantem al Senyor, que s’ha cobert de glòria, ha tirat al mar cavalls i cavallers. Del Senyor em ve la glòria i el triomf, és ell qui m’ha salvat. És el meu Déu, i jo l’he de lloar; és el Déu del meu pare, i jo l’he d’enaltir! R.

El Senyor és un gran guerrer, el seu nom és Jahvè! Ha tirat al mar els carros del Faraó, els millors combatents s’han enfonsat al Mar Roig. R.

Els han cobert les onades i han baixat al fons com un roc. La vostra dreta, Senyor, té un poder magnífic, la vostra dreta, Senyor, ha desfet l’enemic. R.

Feu entrar el vostre poble a la muntanya, planteu-lo a la vostra heretat, al lloc on heu posat el vostre tron, al santuari que han construït les vostres mans. El Senyor serà rei per sempre més. R.

LECTURA CUARTA

Is 54,5-14

Con misericordia eterna te quiere el Señor, tu redentor

LECTURA QUARTA

Is 54:5-14

El Senyor t’ha reclamat amb un amor etern

Lectura del libro de Isaías:

El que te hizo te tomará por esposa; su nombre es Señor de los ejércitos. Tu redentor es el Santo de Israel, se llama Dios de toda la tierra. Como a mujer abandonada y abatida te vuelve a llamar el Señor; como a esposa de juventud, repudiada —dice tu Dios—.

Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira te escondí un instante mi rostro, pero con misericordia eterna te quiero —dice el Señor, tu redentor—.

Me sucede como en tiempo de Noé: juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra; así juro no airarme contra ti ni amenazarte. Aunque se retiren los montes y vacilen las colinas, no se retirará de ti mi misericordia, ni mi alianza de paz vacilará —dice el Señor, que te quiere—.

¡Oh afligida, zarandeada, desconsolada! Mira, yo mismo coloco tus piedras sobre azabaches, tus cimientos sobre zafiros; te pondré almenas de rubí, y puertas de esmeralda, y muralla de piedras preciosas. Tus hijos serán discípulos del Señor, tendrán gran paz tus hijos. Tendrás firme asiento en la justicia. Estarás lejos de la opresión, y no tendrás que temer; y lejos del terror, que no se te acercará.

Lectura del llibre d’Isaïes:

El teu creador s’ha fet el teu marit, el seu nom és El Senyor de l’univers; t’ha rehabilitat el Sant d’Israel, anomenat Déu de tota la terra. El Senyor t’ha cridat com qui crida l’esposa abandonada que s’enyora. ¿Pot ser repudiada l’esposa de la joventut?, diu el teu Déu. Jo t’havia abandonat per poca estona, però ara et recobro amb un efecte immens. En una flamarada d’indignació t’havia amagat un moment la meva mirada, però ara t’estimo amb un amor etern, diu el Senyor, el qui t’ha reclamat. Faré com vaig fer en els dies de Noè: Llavors vaig jurar que l’aiguat de Noè no inundaria mai més la terra; ara juro que no m’irritaré ni t’amenaçaré mai més. Ni que desapareguin les muntanyes i se somoguin els turons, no desapareixerà l’amor que jo et tinc ni se somourà el meu pacte de pau, diu el Senyor, el qui t’estima. Oh pobra, batuda per les tempestes, desolada. Faré reposar els teus carreus sobre una roca d’antimoni, i et donaré uns fonaments de safir; faré de robins els teus merlets, les teves portes de carboncle i tot el teu recinte de pedres precioses. Tots els qui et reconstruiran treballaran instruïts pel Senyor i serà gran el benestar dels teus fills. Quedaràs sòlidament restaurada, voltada d’estimació, lluny de tota amenaça: no hauràs de témer per res; lluny de tot terror: no s’acostarà vora teu.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 29,2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 13b (R.: 2a)

SALM RESPONSORIAL

Sal 29:2 i 4. 5-6. 11 i 12a i 13b (R.: 2a)

R. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, y me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R.

Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo; su cólera dura un instante; su bondad, de por vida; al atardecer nos visita el llanto; por la mañana, el júbilo. R.

Escucha, Señor, y ten piedad de mí; Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. R.

R. Amb quin goig us exalço, Senyor.

Amb quin goig us exalço, Senyor! M’heu tret a flor d’aigua quan m’ofegava, i no heu permès que s’alegrin els enemics. Senyor, m’heu arrencat de la terra dels morts, quan ja m’hi enfonsava, m’heu tornat la vida. R.

Canteu al Senyor els qui l’estimeu, enaltiu la seva santedat! El seu rigor dura un instant; el seu favor, tota la vida. Cap al tard tot eren plors, l’endemà són crits de joia. R.

Escolteu, Senyor, compadiu-vos de mi; ajudeu-me, Senyor. Heu mudat en joia les meves penes. Senyor, Déu meu, us lloaré per sempre. R.

LECTURA QUINTA

Is 55,1-11

Venid a mí, y viviréis; sellare con vosotros alianza perpetua

LECTURA CINQUENA

Is 55:1-11

Veniu a mi i us saciaré de vida. Pactaré amb vosaltres una aliança eterna

Lectura del libro de Isaías:

Así dice el Señor:

«Oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero: venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde.

¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta, y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos, y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad el oído, venid a mí: escuchadme, y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David: a él lo hice mi testigo para los pueblos, caudillo y soberano de naciones; tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía correrá hacia ti; por el Señor, tu Dios, por el Santo de Israel, que te honra.

Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras esté cerca; que el malvado abandone su camino, y el criminal sus planes; que regrese al Señor, y él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón.

Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos —oráculo del Señor—.

Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes, que vuestros planes. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo.»

Lectura del llibre d’Isaïes:

Això diu el Senyor: «Oh, tots els assedegats, veniu a l’aigua, veniu, els qui no teniu diners, compreu i mengeu, compreu llet i vi sense diners, sense pagar res. ¿Per què perdeu els diners comprant un pa que no alimenta, i malgasteu els vostres guanys en menjars que no satisfan? Escolteu bé, i tastareu cosa bona, i us delectareu assaborint el bo i millor. Estigueu atents, veniu a mi, i us saciareu de vida. Pactaré amb vosaltres una aliança eterna, els favors irrevocables promesos a David. Vaig fer-lo testimoni davant els pobles, sobirà i legislador de nacions. Cridaràs una nació que tu no coneixies, i aquesta nació, sense conèixer- te, vindrà corrents, buscant el Senyor el teu Déu, el sant d’Israel, que t’ha honorat. Cerqueu el Senyor, ara que es deixa trobar, invoqueu-lo ara que és a prop. Que els injustos abandonin els seus camins, i els homes malèfics, els seus propòsits; que es converteixin al Senyor i s’apiadarà d’ells, que tornin al nostre Déu, tan generós a perdonar. Perquè els meus pensaments no són els vostres, i els vostres camins no són els meus, diu l’oracle del Senyor. Els meus camins i els meus pensaments estan per damunt dels vostres, tant com la distància del cel a la terra. Així com la pluja i la neu cauen del cel i no hi tornen, sinó que amaren la terra, la fecunden i la fan germinar, fins que dóna el gra per a la sembra i el pa per a menjar, així serà la paraula que surt del meus llavis: no tornarà infecunda, sense haver fet el que jo volia i haver complert la missió que jo li havia confiat».

SALMO RESPONSORIAL

Is 12,2-3. 4bcd. 5-6 (R.: 3)

SALM RESPONSORIAL

Is 12:2-3. 4bcd. 5-6 (R.: 3)

R. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.

El Señor es mi Dios y Salvador: confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. R.

Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. R.

Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra; gritad jubilosos, habitantes de Sión: «Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel.» R.

R. Cantant de goig sortirem a buscar l’aigua de les fonts de salvació.

El Senyor és el Déu que em salva, confio, no m’espanto. D’ell em ve la força i el triomf, és ell qui m’ha salvat. R.

Cantant de goig sortirem a buscar l’aigua de les fonts de salvació. Enaltiu el Senyor, proclameu el seu nom, feu conèixer entre els pobles les seves gestes. Recordeu que el seu nom és Excels. R.

Canteu al Senyor que ha fet coses glorioses. Que ho publiquin per tota la terra. Poble de Sió, aclama’l ple de goig, perquè el Sant d’Israel és gran a la teva ciutat. R.

LECTURA SEXTA

Ba 3,9-15.32-4,4

Caminad a la claridad del resplandor del Señor

LECTURA SISENA

Ba 3:9-15.32-4,4

Avança pel camí que condueix a la claror del Senyor

Lectura del libro de Baruc:

Escucha, Israel, mandatos de vida; presta oído para aprender prudencia.

¿A qué se debe, Israel, que estés aún en país enemigo, que envejezcas en tierra extranjera, que estés contaminado entre los muertos, y te cuenten con los habitantes del abismo? Es que abandonaste la fuente de la sabiduría.

Si hubieras seguido el camino de Dios, habitarías en paz para siempre. Aprende dónde se encuentra la prudencia, el valor y la inteligencia; así aprenderás dónde se encuentra la vida larga, la luz de los ojos y la paz.

¿Quién encontró su puesto o entró en sus almacenes? El que todo lo sabe la conoce, la examina y la penetra. El que creó la tierra para siempre y la llenó de animales cuadrúpedos; el que manda a la luz, y ella va, la llama, y le obedece temblando; a los astros que velan gozosos en sus puestos de guardia, los llama, y responden: «Presentes», y brillan gozosos para su Creador.

Él es nuestro Dios, y no hay otro frente a él; investigó el camino de la inteligencia y se lo enseñó a su hijo, Jacob, a su amado, Israel. Después apareció en el mundo y vivió entre los hombres.

Es el libro de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna: los que la guarden vivirán; los que la abandonen morirán.

Vuélvete, Jacob, a recibirla, camina a la claridad de su resplandor; no entregues a otros tu gloria, ni tu dignidad a un pueblo extranjero.

¡Dichosos nosotros, Israel, que conocemos lo que agrada al Señor!

Lectura del llibre de Baruc:

Escolta, Israel, els preceptes de vida, estigues atent i aprendràs la prudència. ¿Què ho fa, Israel, que et trobes en país enemic i t’has fet vell en una terra que no és teva, que tothom evita el teu contacte, com evitaria el contacte d’un difunt, i et tracta igual que si fossis al país dels morts? És que has abandonat la font de la Saviesa. Si haguessis seguit el camí de Déu, hauries viscut en pau per sempre. Aprèn on es troba la prudència, on és el vigor, on és la intel·ligència, i coneixeràs al mateix temps on es troba la vida llarga i bona, on és la llum dels ulls i la pau. Però, ¿qui ha descobert l’indret de la prudència? ¿Qui ha penetrat a les cambres on guarda els tresors? Només la coneix el qui ho sap tot. És ell qui l’ha trobada amb el seu enteniment. Ell ha agençat la terra per sempre i l’ha poblada d’animals; quan envia la llum, ella se’n va, quan la crida, ella l’obeeix tremolant; les estrelles brillaven al lloc on es ponen, celebrant allà la seva festa; ell les cridà i li respongueren: «Aquí ens teniu», i amb alegria brillaven pel seu creador. Ell és el nostre Déu, ningú no se li pot comparar. I és ell qui ha descobert tots els camins de la Saviesa i l’ha donada a Jacob, el seu servent, a Israel, el seu estimat. Després d’això s’aparegué aquí a la terra, on convisqué amb els homes. És això el llibre dels manaments de Déu, la llei que perdura per sempre més. Tots els qui la guarden s’encaminen a la vida, però els qui l’abandonen moriran. Retorna, poble de Jacob, i apodera-te’n, avança pel camí que condueix a la claror de la seva llum. No donis a un altre poble la teva glòria, no cedeixis el teu privilegi a una gent forastera. Que en som de feliços nosaltres, poble d’Israel! Nosaltres coneixem com hem d’agradar a Déu.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 18,8. 9. 10. 11 (R.: Jn 6, 68)

SALM RESPONSORIAL

Sal 18:8. 9. 10. 11 (R.: Jo 6, 68)

R. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. R.

Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón; la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. R.

La voluntad del Señor es pura y eternamente estable; los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. R.

Más preciosos que el oro, más que el oro fino; más dulces que la miel de un panal que desti1a. R.

R. Senyor, vós teniu paraules de vida eterna.

És perfecta la llei del Senyor, i l’ànima hi descansa; és ferm el que el Senyor disposa, dóna seny als ignorants. R.

Els preceptes del Senyor són planers, omplen el cor de goig; els manaments del Senyor són transparents, il·luminen els ulls. R.

Venerar el Senyor és cosa santa, es manté per sempre; els determinis del Senyor són ben presos, tots són justíssims. R.

Són més desitjables que l’or fi, més que l’or a mans plenes; són més dolços que la mel regalimant de la bresca. R.

LECTURA SÉPTIMA

Ez 36,16-17a.18-28

Derramaré sobre vosotros un agua pura, y os daré un corazón nuevo

LECTURA SETENA

Ez 36:16-17a.18-28

Abocaré sobre vosaltres aigua pura i vos donaré un cor nou

Lectura de la profecía de Ezequiel:

Me vino esta palabra del Señor:

«Hijo de Adán, cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la profanó con su conducta, con sus acciones; como sangre inmunda fue su proceder ante mi.

Entonces derramé mi cólera sobre ellos, por la sangre que habían derramado en el país, por haberlo profanado con sus idolatrías. Los esparcí entre las naciones, anduvieron dispersos por los países; según su proceder, según sus acciones los sentencié. Cuando llegaron a las naciones donde se fueron, profanaron mi santo nombre; decían de ellos: "Éstos son el pueblo del Señor, de su tierra han salido."

Sentí lástima de mi santo nombre, profanado por la casa de Israel en las naciones a las que se fue.

Por eso, di a la casa de Israel:

Esto dice el Señor:

"No lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por vosotros, en las naciones a las que habéis ido. Mostraré la santidad de mi nombre grande, profanado entre los gentiles, que vosotros habéis profanado en medio de ellos; y conocerán los gentiles que yo soy el Señor —oráculo del Señor—, cuando les haga ver mi santidad al castigaros. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará: de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.

Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios."»

Lectura de la profecia d’Ezequiel:

El Senyor em va fer sentir la seva paraula i em digué: «Fill d’home, quan la casa d’Israel habitava el seu territori, el profanà amb el seu comportament i amb tot el que feia. Llavors vaig abocar sobre ells el meu rigor per la sang que havien vessat sobre aquella terra que ells havien profanat amb els seus ídols. Els vaig dispersar entre els pobles estrangers, els vaig escampar per diversos països en pena del seu comportament i de tot el que feien. Entre els pobles estrangers on anaren profanaren el meu nom, fent que diguessin d’ells: “Aquest era el poble del Senyor, i s’ha vist obligat a abandonar el seu país”. Llavors m’ha dolgut de veure el meu sant nom profanat per la casa d’Israel entre els pobles estrangers on anaren. Per això digues a la casa d’Israel: Això diu el Senyor el teu Déu: “No obraré perquè vosaltres ho hàgiu merescut, casa d’Israel, sinó per consideració al meu sant nom, que vosaltres heu profanat entre els pobles estrangers on anàreu. Jo santificaré el meu nom, que ha quedat profanat entre els pobles estrangers, després que vosaltres l’heu profanat entre ells. I quan jo manifestaré en vosaltres la meva santedat, als ulls dels pobles estrangers, sabran que jo sóc el Senyor Déu. Us prendré d’entre els pobles estrangers, us aplegaré de tots els països i us faré venir a la vostra terra. Abocaré sobre vosaltres aigua pura perquè sigueu purs de tota màcula i de tots els vostres ídols. Us donaré un cor nou i posaré un esperit nou dins vostre; trauré de vosaltres aquest cor de pedra i us en donaré un de carn. Posaré dins vostre el meu esperit i faré que seguiu els meus decrets, que compliu i observeu les meves decisions. Habitareu el país que vaig donar als vostres pares. Vosaltres sereu el meu poble, i jo seré el vostre Déu”».

SALMO RESPONSORIAL

Sal 41,3. 5bcd; 42, 3. 4 (R.: 41, 2)

SALM RESPONSORIAL

Sal 41:3. 5bcd; 42, 3. 4 (R.: 41, 2)

R. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío.

Tiene sed de Dios, del Dios vivo: ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? R.

Cómo marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. R.

Envía tu luz y tu verdad; que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. R.

Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría; que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. R.

R. Com la cérvola es deleix per l’aigua viva, també em deleixo jo per vós, Déu meu.

Tot jo tinc set de Déu, del Déu que m’és vida; ¿quan podré veure Déu cara a cara? R.

Recordo com en altres temps venia amb colles d’amics cap a la casa de Déu, enmig d’un aplec festiu, amb crits d’alegria i de lloança. R.

Envieu-me la llum i la veritat; que elles em guiïn, que em duguin a la muntanya sagrada, al lloc on residiu. R.

I m’acostaré a l’altar de Déu, a Déu que és la meva alegria; ho celebraré i us lloaré amb la cítara Senyor, Déu meu. R.

o bien

SALMO RESPONSORIAL

Sal 50,12-13. 14-15. 18-19 (R.: 12a)

o bé

SALM RESPONSORIAL

Sal 50:12-13. 14-15. 18-19 (R.: 12a)

R. Oh Dios, crea en mí un corazón puro.

Oh Dios, crea en mi un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme; no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. R.

Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso; enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. R.

Los sacrificios no te satisfacen; si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado; un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. R.

R. Déu meu, creeu en mi un cor ben pur.

Déu meu, creeu en mi un cor ben pur, feu renéixer en mi un esperit ferm. No em llanceu de la vostra presència, ni em prengueu el vostre esperit sant. R.

Torneu-me el goig de la vostra salvació, que em sostingui un esperit magnànim. Ensenyaré els vostres camins als pecadors, i tornaran a vós els qui us han abandonat. R.

Les víctimes no us satisfan, si us oferia un holocaust, no me’l voldríeu. La víctima que ofereixo és un cor penedit; un esperit que es penedeix, vós, Déu meu no el menyspreeu. R.

o bien, cuando se celebra el bautismo:

SALMO RESPONSORIAL

Is 12,2-3. 4bcd. 5-6 (R.: 3)

o bé, quan es celebra el bateig:

SALM RESPONSORIAL

Is 12:2-3. 4bcd. 5-6 (R.: 3)

R. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.

El Señor es mi Dios y Salvador: confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. R.

Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. R.

Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra; gritad jubilosos, habitantes de Sión: «Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel.» R.

R. Cantant de goig sortirem a buscar l’aigua de les fonts de salvació.

El Senyor és el Déu que em salva, confio, no m’espanto. D’ell em ve la força i el triomf, és ell qui m’ha salvat. R.

Cantant de goig sortirem a buscar l’aigua de les fonts de salvació. Enaltiu el Senyor, proclameu el seu nom, feu conèixer entre els pobles les seves gestes. Recordeu que el seu nom és Excels. R.

Canteu al Senyor que ha fet coses glorioses. Que ho publiquin per tota la terra. Poble de Sió, aclama’l ple de goig, perquè el Sant d’Israel és gran a la teva ciutat. R.

EPÍSTOLA

Rm 6,3-11

Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más

LECTURA DE L’APÒSTOL

Rm 6:3-11

Crist, una volta ressuscitat d’entre els morts, ja no mor més

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos:

Hermanos:

Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque, si nuestra existencia está unida a él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya.

Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores, y nosotros libres de la esclavitud al pecado; porque el que muere ha quedado absuelto del pecado.

Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él; pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre; y su vivir es un vivir para Dios.

Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma:

Germans, tots els qui hem estat batejats en Jesucrist, hem estat submergits en la seva mort. Pel baptisme hem estat sepultats amb ell en la mort, perquè, tal com Crist, gràcies al poder admirable del Pare, va ser ressuscitat d’entre els morts, també nosaltres emprenguem una nova vida. I si nosaltres hem estat plantats vora d’ell per aquesta mort semblant a la seva, també hem de ser- ho per la resurrecció. Queda ben clar: l’home que érem abans ha estat crucificat amb ell, perquè el cos pecador perdi el seu domini, i d’ara endavant no sigueu esclaus del pecat: els qui són morts queden desvinculats del pecat. I si hem mort amb Crist, creiem que també viurem amb ell. I sabem que Crist, un cop ressuscitat d’entre els morts, ja no mor més, la mort ja no té cap poder sobre d’ell. Quan ell morí, morí al pecat una vegada per sempre, però ara que viu, viu per a Déu. Igualment vosaltres, penseu que sou morts pel que fa al pecat, però viviu per a Déu en Jesucrist.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Sal 117,1-2. 16ab-17. 22-23

VERS ABANS DE L'EVANGELI

Sal 117:1-2. 16ab-17. 22-23

R. Aleluya, aleluya, aleluya.

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. R.

La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. R.

La piedra que den los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. R.

R. Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, perdura eternament el seu amor. Que respongui la casa d’Israel: perdura eternament el seu amor. R.

La dreta del Senyor fa proeses, la dreta del Senyor em glorifica. No moriré, viuré encara, per contar les proeses del Senyor. R.

La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l’edifici. És el Senyor qui ho ha fet, i els nostres ulls se’n meravellen. R.

EVANGELIO

Mt 28,1‑10

¿Buscáis a Jesús el nazareno, el crucificado? Ha resucitado.

EVANGELI

Mt 28:1‑10

Ha ressuscitat i anirà davant de vosaltres a Galilea

Lectura del santo evangelio según san Mateo:

En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve; los centinelas temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: «Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí: HA RESUCITADO, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus discípulos: «Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis.» Mirad, os lo he anunciado.» Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro impresionadas y llenas de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos.» Ellos se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: «No tengáis miedo: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea: allí me verán.»

Lectura de l’Evangeli segons Sant Mateu:

Passat el dissabte, quan ja clarejava el matí del diumenge, Maria Magdalena i l’altra Maria anaren a veure el sepulcre. De cop i volta se sentí un gran terratrèmol: un àngel del Senyor, baixat del cel, havia fet rodolar la pedra i s’hi havia assegut. Resplendia com un llamp i el seu vestit era blanc com la neu. Va ser gran el sobresalt dels guardes, que de l’esglai quedaren com a morts. L’àngel del Senyor digué a les dones: «No tingueu por, vosaltres. Sé que cerqueu Jesús, el crucificat. No hi és, aquí. Ha ressuscitat tal com ho havia predit. Veniu a veure el lloc on havia estat posat, i aneu tot d’una a dir als deixebles: Ha ressuscitat d’entre els morts i anirà davant vosaltres a Galilea; allà el veureu. Mireu que jo us ho he dit.» Immediatament elles, amb por, però amb una gran alegria, se n’anaren corrents del sepulcre per anunciar‑ho als deixebles.

Jesús els va sortí a camí i les saludà dient‑los: «Déu vos guard.» Elles se li acostaren, se li abraçaren als peus i l’adoraren. Jesús els digué: «No tingueu por. Aneu a dir als meus germans que vagin a Galilea i que allà em veuran.»

Realizada con software libreRealizada con sistema operativo GNU/LinuxRealizada con sistema operativo GNU/LinuxRealizada con distribución UbuntuRealizada con editor HTML BluefishRealizada con programación web con phpRealizada con base de datos web con mysqlRealizada con navegadores de referencia Firefox y ChromiumRealizada con navegadores de referencia Firefox y ChromiumRealizada con FTP FilezillaRealizada con retoque fotográfico con GimpRealizada con dibujo vectorial con InkscapeRealizada con edición multimedia con Kdenlive y CinelerraRealizada con edición multimedia con Kdenlive y CinelerraRealizada con conversión de formatos multimedia con WinFFRealizada con reproductor multimedia VLCRealizada con edición de PDF con PDF EditorRealizada con suite ofimática Openoffice | Contenidos bajo licencia Creative Commons | cumple el estándar XHTML 1.1cumple el estándar CSS 3.0cumple el estándar WAI-AA de accesibilidad

[Comunidad Parroquial San Pedro. Puerto de Sagunto]